FGB Facility Estate is een internationaal opererend bedrijf actief in facility management services. FGB Facility Estate (verder: FGB FE) is gevestigd aan de Wolwevershaven 30P, 3311 AW te Dordrecht. Samen met de zusterbedrijven is FGB FE verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In dit statement informeert FGB FE haar betrokkenen over de verschillende gegevensverwerkingen die plaatsvinden.

 

Omgang met persoonsgegevens

In de arbeidsintensieve dienstverlening die FGB FE levert, staan mensen centraal. FGB FE is samen met haar personeel veel buiten bij klanten en leveranciers en er wordt met externe partners samengewerkt ten behoeve van haar dienstverlening. Ter bescherming van alle medewerkers, het bedrijf en haar partners neemt FGB FE privacy zeer serieus.

Door gebruik te maken van de diensten van FGB Facility Estate stemt u in met de verwerking door FGB FE van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door FGB FE van de persoonsgegevens van derden die u aan FGB FE verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

 

FGB Facility Estate verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou wanneer dit bijvoorbeeld door jou gedeeld wordt bij een sollicitatie en/of een cv:

 • Ras (d.m.v. foto)
 • Burgerservicenummer (BSN)

 

Met wel doel verwerken wij persoonsgegevens

FGB FE verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. FGB FE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het vervullen van haar rol als opdrachtnemer of leverancier op vele vlakken binnen de vele verschillende facetten van dienstverlening waarin FGB FE werkzaam is
 • het uitwisselen van gegevens binnen Flexim Group, met en tussen de zustermaatschappijen ten behoeve van de optimalisatie van de dienstverlening;
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of blogs
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • FGB FE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt zonder dat het onder een van bovenstaande doeleinden valt, vindt ten allen tijde een toets plaats om te beoordelen of een van de wettelijke doeleinden van toepassing is en of een rechtmatige grondslag bestaat voor verwerking.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt FGB FE de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn wederpartijen in het dossier dat FGB FE voor u behandelt en overige dienstverleners die de dienstverlening van FGB mogelijk maken, zoals haar ICT dienstverlener. FGB FE verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. FGB FE verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FGB FE gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FGB FE bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat FGB FE de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 2 jaren na het eindigen van de dienstverlening door FGB FE.

FGB FE wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat FGB FE haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij FGB bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op gdpr@fgbfacilitygroup.nl. FGB FE zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal FGB FE haar dienstverlening aan u staken.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FGB FE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u een klacht heeft over de manier waarop FGB FE de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan FGB FE kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via gdpr@fgbfacilitygroup.nl. FGB FE zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop FGB FE uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.